ABT 06: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader i byggbranschen

ABT 06 är en branschstandard i Sverige som används vid upprättande av avtal mellan beställare och totalentreprenör inom bygg- och anläggningsprojekt. I denna artikel kommer vi att ge en översikt över ABT 06, dess innehåll och syfte samt hur det påverkar totalentreprenader i Sverige.

Vad är ABT 06?

ABT 06 är en förkortning för “Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader” och är en standard för avtalsvillkor som används i Sverige vid totalentreprenader inom bygg- och anläggningsprojekt. ABT 06 ersatte den tidigare versionen, ABT 94, och trädde i kraft den 1 januari 2009. Standarden har utarbetats av Byggandets Kontraktskommitté (BKK), som är en sammanslutning av branschorganisationer inom bygg- och anläggningssektorn.

Syftet med ABT 06

Syftet med ABT 06 är att skapa en tydlig och rättvis grund för avtal mellan beställare och totalentreprenörer. Genom att använda en standardiserad uppsättning avtalsvillkor kan parterna undvika missförstånd och konflikter som kan uppstå vid utformningen av individuella avtal. ABT 06 innehåller bestämmelser om bland annat ansvar, ersättning, betalning, tidsplaner, ändringar och tvistlösning.

Innehåll i ABT 06

ABT 06 består av en rad olika bestämmelser som täcker viktiga aspekter av totalentreprenader, såsom:

  1. Parternas ansvar och skyldigheter: ABT 06 beskriver vilka ansvar och skyldigheter som åvilar både beställaren och totalentreprenören under avtalsperioden.

  2. Entreprenadens omfattning: ABT 06 klargör entreprenadens omfattning och vilka arbetsuppgifter som ingår i totalentreprenören ansvar.

  3. Ersättning: ABT 06 reglerar ersättning och betalningsvillkor mellan parterna, inklusive eventuella prisjusteringar och ersättning vid ändringar eller tilläggsarbeten.

  4. Tidsplan och förseningar: ABT 06 innehåller bestämmelser om hur tidsplaner ska upprättas, hanteras och justeras, samt vilka sanktioner som gäller vid förseningar.

  5. Ändringar och tilläggsarbeten: ABT 06 reglerar hur ändringar och tilläggsarbeten ska hanteras under avtalsperioden, samt hur dessa påverkar ersättning och tidsplan.

  6. Garantier och försäkringar: ABT 06 beskriver vilka garantier och försäkringar som totalentreprenören måste lämna och hur dessa ska hanteras under avtalsperioden.

  1. Kontroll och besiktning: ABT 06 innehåller bestämmelser om kontroll och besiktning av entreprenaden, samt vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella fel och brister.

  2. Avtalsupphörande och hävning: ABT 06 reglerar under vilka förutsättningar avtalet kan upphöra eller hävas, samt vilka konsekvenser detta får för parterna.

  3. Tvistlösning: ABT 06 innehåller bestämmelser om hur eventuella tvister mellan parterna ska lösas, inklusive skiljeförfarande och domstolsprocess.

ABT 06 i praktiken

För att ABT 06 ska gälla för ett avtal måste parterna uttryckligen hänvisa till det i avtalet. Om parterna inte hänvisar till ABT 06, eller om de har avtalat om egna avtalsvillkor, gäller inte ABT 06 automatiskt för deras avtal. Det är därför viktigt att både beställare och totalentreprenörer är medvetna om innehållet i ABT 06 och hur det påverkar deras avtal.

Det är också möjligt för parterna att avtala om ändringar eller tillägg till ABT 06, förutsatt att de uttryckligen överenskommer detta i avtalet. Det kan vara lämpligt i vissa situationer där parterna har särskilda krav eller behov som inte täcks av de generella bestämmelserna i ABT 06.

Sammanfattning

ABT 06 är en branschstandard som används vid upprättande av avtal mellan beställare och totalentreprenörer inom bygg- och anläggningsprojekt i Sverige. Genom att använda ABT 06 kan parterna säkerställa att deras avtal är tydliga, rättvisa och i linje med branschens praxis. Det är viktigt för både beställare och totalentreprenörer att ha en grundläggande förståelse för ABT 06 och dess innehåll, för att på bästa sätt kunna ingå och hantera avtal inom ramen för totalentreprenader.

Total
0
Shares