Arbetet med Östra Promenaden går in i en intensiv fas

Foto: Norrköpings kommun

Tisdagen den 1 mars går arbetet med Östra Promenaden in i sitt mest intensiva skede. Under den perioden kommer promenaden att behöva stängas av helt i båda riktningarna innan den kan börja öppnas upp i norrgående riktning igen den 13 juni. Från och med början av juni kommer även Gustav Adolfsplan, Södra Promenaden och Trafikplats Ljura åter att kunna trafikeras. Korsningen Lindövägen/Repslagaregatan över Östra Promenaden kommer fortsatt att vara öppen under hela perioden.

Under hösten och vintern har Östra Promenaden genomgått flera stora förändringar. Bland annat är omkring 130 av de 190 nya lindar som ska planteras nu på plats, ledningsstråken för el och fiber är flyttade, och arbetet med hållplatser, gångbanor och även de parkmiljöer som i framtiden kommer att ge ny karaktär åt Östra Promenaden är i full gång.

– Arbetet har hittills gått väldigt bra och flyter på i högt tempo. Nu väntar de tre mest intensiva månaderna, och under dessa kommer både boende, näringsidkare och trafikanter tyvärr att märka av en omfattande påverkan, bland annat på grund av betydande grävarbeten som ska genomföras. Vi vill tacka för den förståelse vi hittills fått från de som påverkas av arbetet, och jobbar nu på så snabbt vi kan för att i början av juni kunna öppna upp området kring Gustav Adolfsplan och släppa på trafiken mellan Trafikplats Ljura och Södra Promenaden. Mindre än två veckor senare börjar vi även öppna upp Östra Promenaden i norrgående riktning igen – den sträckan kommer dock även framåt att kunna påverkas av arbeten som sker, men då bara tillfälligt, säger Michael Botvidsson, projektledare.

Det som sker mer konkret under våren är att arbetet allt mer förflyttas från de södra delarna av Östra Promenaden och istället fokuseras från Hantverkargatan och ner till Sjötullsgatan. Därför kommer det under en period inte att som tidigare vara möjligt att svänga höger norrut på Östra Promenaden från Hantverkaregatan, Lindövägen eller Hospitalsgatan. Själva korsningen Lindövägen/Repslagaregatan över Östra Promenaden kommer dock även fortsatt att vara öppen.

– Vi beklagar den ytterligare påverkan som detta kommer att få under en redan ansträngd situation. Trafikanter som nyttjat högersvängen ned på Östra Promenaden i norrgående riktning kan under den här perioden istället använda påfarten via Sjötullsgatan som även fortsatt är öppen, och varifrån man antingen kan ta till höger på Hamnbron eller köra in i centrum via Fleminggatan. Det kommer också att vara möjligt att korsa Östra Promenaden via Lindövägen/Repslagaregatan och ta till höger på exempelvis Skepparegatan eller Kristinagatan, säger Michael Botvidsson.

Boende och företagare i området får som tidigare specifik information om vad som gäller för var och en via projektet, samt via nyhetsbrev som finns att prenumerera på. Den spårvagnstrafik som ännu trafikerat Östra Promenaden leds tillfälligt om via Drottninggatan.

Samhällsbyggnadskontoret och Nodra planerar under våren gemensamt insatserna för att de ska kunna genomföras så snabbt och smidigt som möjligt. Det rör sig bland annat om VA-ledningar som antingen behöver renoveras eller bytas ut samt även dragning av helt ny VA-ledning. De sista av de nya lindarna kommer att planteras och utöver det ska bland annat trafikljus byggas om och en helt ny gång- och cykelbana längs med östra sidan av promenaden färdigställas. På plats kommer det att vara viktigt att följa de anvisningar som finns.

– Eftersom en hel del grävjobb ska genomföras, varav flera av dem nära en del av huskropparna, vill vi vädja till framför allt fotgängare och cyklister att vara extra noga med att följa anvisningarna. Exempelvis kan det röra sig om att under en begränsad period behöva ta en omväg, och då är det viktigt att göra det med tanke på sin och andras säkerhet. Från och med den 13 juni kommer situationen sedan att lätta betydligt, med en fin gång- och cykelbana att använda sig av, säger Michael Botvidsson.

Efter den 13 juni kommer projektet bland annat att arbeta med att färdigställa samtliga korsningar och trafikljus, göra enfiligt i södergående riktning, samt slutföra arbetet med de nya parkområdena längs med promenaden.

Sammanfattning: detta händer mars 2022 – juni 2022

  • Den 1 mars stängs Östra Promenaden av för all typ av trafik i båda riktningar fram till och med den 12 juni. Det kommer dock att vara möjligt att korsa promenaden: korsningen Lindövägen/Repslagaregatan över Östra Promenaden kommer fortsatt att vara öppen under hela perioden, och ytterligare möjligheter för fotgängare och cyklister att korsa promenaden kommer också att finnas (se bifogad karta). 
    Under perioden kommer omfattande grävarbeten att genomföras för att bland annat renovera och byta ledningar, bygga gång- och cykelbana längs med promenaden i norrgående riktning, förnya trafikljus samt arbeta med de parkmiljöer som ska uppföras längs med promenaden. De sista av de nya lindarna ska även planteras, och spårvagnshållplatsen vid Djäkneparkskolan ska byggas om och förlängas.
  • Den 3 juni öppnas området kring Gustav Adolfsplan upp, och trafiken släpps på via Trafikplats Ljura mellan E22/Söderköpingsvägen och Södra Promenaden samt även in på Odalgatan. Gång- och cykeltunneln vid badhuset kommer då att vara ersatt med nya övergångsställen.
  • Den 13 juni kommer Östra Promenaden att kunna börja öppna upp för trafik i norrgående riktning igen. Dock kan delar av promenaden även efter detta datum tillfälligt behöva stängas av i samband med arbeten i bland annat korsningar, men det rör då kortare perioder.
  • Den 13 juni kommer spårvagnarna att börja trafikera promenaden igen i båda riktningar.

Påverkan på trafiken 1 mars – 12 juni:

På norrkoping.se/ostrapromenaden kan du ta del av detaljerad information som rör påverkan på trafiken och alternativa vägar mellan den 1 mars och 12 juni. Informationen berör motordriven trafik, kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Informationen kommer att uppdateras i samband med den 3:e juni när viss trafik släpps på enligt ovan.

Boende och företagare:

Boende och företagare i området längs med och i nära anslutning till Östra Promenaden får som tidigare specifik information om vad som gäller för var och en via projektet, samt även via det nyhetsbrev som går att anmäla sig till via kommunens hemsida. Sedan tidigare har vibrationsmätare installerats och besiktningar även genomförts av husen för att kontrollera att arbetena inte skadar fastigheterna.

Detta händer efter den 13 juni:

Framåt under sommaren och hösten kommer man bland annat att arbeta med att färdigställa samtliga korsningar och trafiksignaler, göra enfiligt i södergående riktning och i samband med det även slutföra arbetet med de nya parkområdena med bland annat sittplatser och en boulebana. Korsningarna över promenaden kommer även att förbättras utifrån perspektivet att minska promenadens barriärverkan för fotgängare och cyklister.

OBS! De bifogade kartorna relaterar till vad som är känt just nu. Mindre justeringar kan komma att bli aktuella under projektets gång.

Total
0
Shares